Nasze usługi

Lacrosse jest rzetelnym i kompetentnym partnerem w usługach językowych. Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi kancelariami, firmami konsultingowymi i globalnymi korporacjami w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych oraz usług proof readingu. Specjalizujemy się w tłumaczeniach prawniczych, finansowych, marketingowych oraz w tłumaczeniach z zakresu komunikacji korporacyjnej. Tłumaczymy w większości kombinacji z językiem polskim, angielskim i niemieckim jak również w kombinacji z języka obcego na obcy .

Tłumaczenia prawnicze

W przy­pad­ku skom­pli­ko­wa­nych, mię­dzy­na­ro­do­wych po­stę­po­wań ar­bi­tra­żo­wych, które bar­dzo czę­sto trwa­ją la­ta­mi, nie­zbęd­ne mogą oka­zać się tłu­ma­cze­nia praw­ni­cze. Prze­kład do­ku­men­ta­cji czę­sto wy­ma­ga ela­stycz­no­ści w za­kre­sie do­stęp­no­ści, do­świad­cze­nia w za­rzą­dza­niu pro­jek­ta­mi, a także zna­jo­mo­ści spe­cja­li­stycz­nej ter­mi­no­lo­gii oraz wła­ści­wych wer­sji do­ku­men­tów. Warto sko­rzy­stać więc z usług de­dy­ko­wa­ne­go ze­spo­łu, który po­sia­da nie­zbęd­ne umie­jęt­no­ści oraz za­pew­nia bez­pie­czeń­stwo po­wie­rzo­nych da­nych.

Tłumaczenia finansowe

Realizacja projektów dla Wielkiej Czwórki, jak na przykład tłumaczenie raportu due diligence dla niemieckiej spółki, działającej w branży telekomunikacyjno-technologicznej, było zadaniem wymagającym specjalistycznych umiejętności oraz wiedzy, niezbędnych do organizacji projektu. Nasze realizacje są prowadzone w taki sposób, że możliwa jest szybka aktualizacja tłumaczenia, w przypadku, gdy pojawią się nowe wersje materiałów źródłowych.

Tłumaczenia marketingowe

Posiadamy również doświadczenia przy tłumaczeniu materiałów marketingowych. Realizowaliśmy zlecenie dla Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, podczas którego tłumaczyliśmy przewodniki i tablice informacyjne opowiadające o atrakcjach Mazowsza. Powierzone nam materiały tłumaczyliśmy na język niemiecki, rosyjski oraz angielski. Nasi pracownicy dobrze rozumieli wyzwania związane z takim projektem i byli w stanie zaproponować odpowiednie, kreatywne rozwiązania.

Tłumaczenie relacji inwestorskich

Jeśli potrzebują Państwo przetłumaczenia sprawozdań finansowych z kilku lat, z języka włoskiego i hiszpańskiego na angielski, nasze biuro z pewnością sprosta wyzwaniu. Podejmujemy się również rozwiązań “na wczoraj”.